"accommodatingly"의 동의어 (영어):

accommodatingly
English
accommodation