EN queue
volume_up
{명사}

1. 일반적인

queue (동의어: line, small-gauge train)
Is there anyone who wants to wait in a queue at the border in order to enter a neighbouring country?
Czy jest ktoś, kto chce czekać w kolejce na granicy, aby wjechać do sąsiedniego kraju?
These people queue for long hours, for dozens of hours.
Ci ludzie stoją długie godziny, dziesiątki godzin w kolejkach.
And when they do, I'm in the queue.
Wtedy czekam w kolejce.
queue (동의어: stem)
volume_up
ogonek {남.}

2. 정보기술 (IT)

queue
Is there anyone who wants to wait in a queue at the border in order to enter a neighbouring country?
Czy jest ktoś, kto chce czekać w kolejce na granicy, aby wjechać do sąsiedniego kraju?
These people queue for long hours, for dozens of hours.
Ci ludzie stoją długie godziny, dziesiątki godzin w kolejkach.
And when they do, I'm in the queue.
Wtedy czekam w kolejce.

"queue"의 동의어 (영어):

queue

폴란드어로 "queue"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishIs there anyone who wants to wait in a queue at the border in order to enter a neighbouring country?
Czy jest ktoś, kto chce czekać w kolejce na granicy, aby wjechać do sąsiedniego kraju?
EnglishEmploy mobile transaction systems for queue-busting in retail operations.
Przenośne systemy obsługi transakcji pomagają wyeliminować kolejki w punktach sprzedaży detalicznej.
EnglishIt was impossible to leave the motorway, and a long queue soon formed.
Nie można było nigdzie wyjechać, powstał ogromny korek drogowy.
EnglishPerhaps we should expect to see Mr Ben Ali, a recently retired dictator, at the head of the queue.
A może na końcu tej kolejki powinniśmy się spodziewać emerytowanego dyktatora, pana Ben Alego?
EnglishThese people queue for long hours, for dozens of hours.
Ci ludzie stoją długie godziny, dziesiątki godzin w kolejkach.
EnglishNow that it is bankrupt, and sadly so, the Icelandic Government is, of course, in the queue to join.
Teraz, kiedy jest bankrutem, nad czym ubolewam, rząd Islandii oczywiście stoi w kolejce do przystąpienia.
EnglishThe reason I put this here is also to queue up my thoughts about objectifying what play does.
Powodem, dla którego pokazuję Wam to jest przedstawienie mojego spojrzenia na zobiektywizowanie tego jak działa zabawa.
EnglishBut this is why, you know, they're not in the queue behind you at the grocery store or the ATM -- you know, they don't do this stuff.
Ale wiecie, to dlatego, że nie stoją za wami w kolejce do kasy czy bankomatu, wiecie, one takich rzeczy nie robią.
EnglishYes, we put "sniff butt" on queue.
Tak, "wąchanie zadka" też się nadaje.
EnglishAnd when they do, I'm in the queue.
English. ~~~ She was at the queue of the supermarket. ~~~ She started crying. ~~~ She asked me to call her back. ~~~ (Laughter)
W końcu połączyłem się z mamą, była w kolejce w supermarkecie, zaczęła płakać i poprosiła mnie żebym do niej oddzwonił (śmiech) .
EnglishThey are allowed to join the back of the queue and, when it finally comes to their turn, they obtain the treatment that we, the richest, did not want.
Pozwalamy im zająć koniec kolejki i kiedy wreszcie przyjdzie ich kolej, skorzystają oni z leczenia, którego my, najbogatsi, nie chcemy.
EnglishWe decided to provide vasectomy to all men, but in particular, American men to the front of the queue, right up to the Ambassador's residence during his [unclear].
Oferowaliśmy wazektomię, Amerykanie mieli pierwszeństwo, tuż przed Ambasadą Amerykańską. ~~~ Ambasador udostępnił salę balową.
EnglishMr President, dear colleagues, one month ago, I came to Brussels by car and at the Hungarian border, I saw a huge queue of trucks.
Panie Przewodniczący, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Miesiąc temu jechałam do Brukseli samochodem i na węgierskiej granicy zobaczyłam długi sznurek ciężarówek.
EnglishI see this practice as unfair as it allows patients to get priority treatment abroad, thereby 'jumping the queue' within the NHS system.
Uważam tę praktykę za niesprawiedliwą, ponieważ daje ona pacjentom prawo uzyskania priorytetowej opieki zdrowotnej za granicą i w ten sposób "przeskoczenie kolejki” w ramach systemu NHS.