EN shortly
volume_up
{부사}

1. "impatiently, not politely"

shortly (동의어: briefly, offhand)
volume_up
kort {adv.}
The announced communication on partnership agreements will be presented shortly.
Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort.
We shall shortly be receiving the three-year plan on administrative preparation.
Inom kort erhåller vi treårsplanen för de administrativa förberedelserna.
Other Member States will shortly present legislation to their parliaments.
Andra medlemsstater kommer inom kort att lägga fram lagstiftning till sina parlament.
shortly (동의어: short, sheer, plump, sharply)
volume_up
tvärt {adv.}
shortly
shortly

2. "before long, soon"

shortly (동의어: soon, any time soon)
volume_up
snart {adv.}
A second directive on discrimination at work is to be examined shortly.
Ett andra direktiv, om diskriminering på arbetet, skall snart granskas.
You will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Ni kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
Coming up shortly is the Commission programme which Mr Santer will present to us.
Snart skall vi behandla det arbetsprogram som Santer lägger fram.
shortly (동의어: before long)
The announced communication on partnership agreements will be presented shortly.
Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort.
We shall shortly be receiving the three-year plan on administrative preparation.
Inom kort erhåller vi treårsplanen för de administrativa förberedelserna.
These guidelines will shortly be brought before the Council of Ministers.
Dessa riktlinjer kommer inom kort att läggas fram inför ministerrådet.

스웨덴어로 "shortly"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

EnglishI am thinking in particular of Ukraine, but I will come back to this country shortly.
Jag tänker särskilt på Ukraina och jag återkommer till detta land om en stund.
EnglishMy final point is this: We will shortly be debating Chechnya with Mr Solana.
En sista punkt: vi kommer nu att också diskutera Tjetjenien tillsammans med Solana.
EnglishThe subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football' .
Vi skall här strax ta upp ämnet " Konkurrensavtal i samband med fotboll" .
EnglishI will be presenting this review report and an initial proposal shortly.
Låt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
EnglishThe subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football '.
Vi skall här strax ta upp ämnet " Konkurrensavtal i samband med fotboll ".
EnglishA similar incident occurred shortly before the start of the last Greek Presidency.
En liknande händelse inträffade strax innan Grekland inledde sitt senaste ordförandeskap.
EnglishI thank him for his work and I believe he will be speaking shortly.
Jag vill tacka honom för hans arbete, och jag tror att han kommer att tala strax.
EnglishIf he will allow me, I will shortly be handing him a copy of the investigation.
Om han tillåter skall jag alldeles strax överlämna ett exemplar av undersökningen till honom.
EnglishThis rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
Rebellattacken inleddes strax innan starten på EUFOR-insatsen.
EnglishIt will shortly take a position, in all sovereignty, on the question of confidence.
Parlamentet kommer nu att självständigt inta en ståndpunkt när det gäller frågan om förtroende.
EnglishThe report will be made available shortly. No doubt you will be able to find it on the Internet.
Rapporten kommer att offentliggöras och kommer utan tvivel att återfinnas på Internet.
EnglishFor me this is a reason for putting supplementary questions to the European Commission shortly.
Det är mitt skäl till att nu ställa kompletterande frågor till Europeiska kommissionen.
EnglishMr Bösch's report, which is to be presented shortly, will discuss this matter in greater detail.
Kollegan Bösch betänkande, som publicerats i korthet, kommer att utveckla detta närmare.
EnglishI would ask other groups to support this target, on which we will shortly be able to vote.
Jag ber att de övriga grupperna stödjer denna målsättning, om vilken vi kan rösta om en stund.
EnglishThank you, Mr Auroi, but the explanations of votes will follow shortly.
Tack ledamot Auroi, men röstförklaringar görs efter omröstningen.
EnglishI will say very shortly a few words about each of these points.
Jag ska mycket kortfattat säga några ord om var och en av dessa punkter.
EnglishShortly after this, we will be celebrating one hundred years of International Women's Day.
Strax efter den här debatten kommer vi att fira Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum.
EnglishThat is not all, Madam President; I will be coming back to that shortly.
Detta är inte allt, fru talman, jag återkommer strax till det.
EnglishThis time I have refrained from interrupting the Member shortly before the end of his speaking time.
Den här gången avstod jag från att avbryta talaren precis före slutet av hans talartid.
EnglishSo I will shortly be presenting these three proposals to continue this work.
Så jag kommer att kortfattat presentera dessa tre förslag till hur vi skall gå vidare med detta arbete.