영어-스웨덴어 "to manage" 번역

EN

"to manage" 스웨덴어 번역

EN to manage
volume_up
[managed|managed] {동사}

to manage (동의어: to carry, to clear, to extricate, to settle)
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
We will probably not be able to manage without European sanctions in the long term.
Vi kommer förmodligen inte att klara oss på sikt utan europeiska sanktioner.
We must offer as much cooperation as we can manage in the foreseeable future.
Vi måste erbjuda så mycket samarbete vi kan klara av inom den överblickbara framtiden.
to manage (동의어: to arrive, to click, to come off, to do)
They have a new government; they will manage, but Kosovo will only manage if you all help.
De har en ny regering, de kommer att lyckas, men Kosovo kommer bara att lyckas om ni alla hjälper till.
They never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
De lyckas aldrig nämna den spanska folkomröstningen eller folkomröstningen i Luxemburg.
However, the European authorities manage to be more vocal towards other regimes.
Men de europeiska myndigheterna lyckas vara mer högröstade gentemot andra regimer.
to manage (동의어: to administer, to attend, to conduct, to do)
Therefore, it is important that operators are able to manage their networks.
Därför är det viktigt att operatörerna kan sköta sina nätverk.
They have to manage their currencies in the common interest.
De måste sköta sina valutor i det gemensammas intresse.
It is a good thing to manage the Union's finances with care.
Att sköta unionens finanser med samvetsgrannhet, det är bra.
to manage (동의어: to bear with, to clear off, to cope, to dispatch)
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
We must offer as much cooperation as we can manage in the foreseeable future.
Vi måste erbjuda så mycket samarbete vi kan klara av inom den överblickbara framtiden.
In essence, the EU must manage the challenge of globalisation for all its citizens.
I grund och botten måste EU klara av globaliseringens utmaningar för alla sina medborgare.
to manage
If you manage as much, your presidential term will have been a job well done.
Om ni lyckas med det har man gjort ett stort arbete under er ordförandeperiod.
We are not going to manage it with this kind of budget, though.
Men det kommer inte att lyckas med den här budgeten.
If we manage to pull it off, then we can make progress; that is my plan.
Om vi lyckas med detta så kan vi göra framsteg, det är min plan.
to manage (동의어: to articulate, to carry, to conduct, to convey)
It is not the easiest assignment to manage our programme there.
Att leda våra program där är inte ett enkelt uppdrag.
I think the Slovenian Presidency will try to manage the process leading towards a decision.
Jag anser att det slovenska ordförandeskapet kommer att sköta den process som kommer att leda till ett beslut.
Including these aspects will only result in the directive being difficult or impossible to manage.
Om man tar med dessa aspekter kommer det bara att leda till att direktivet blir dåligt eller rentav omöjligt att hantera.
to manage (동의어: to come off, to do, to fare, to get by)
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
In Denmark, people work efficiently, so the country can manage with shorter working hours.
I Danmark arbetar människor effektivt, så landet kan klara sig med kortare arbetstider.
I believe that the new Member States will manage.
Jag tror att de nya medlemsstaterna kommer att klara sig.
to manage (동의어: to attend, to cover, to discuss, to finish)
The main message of the Olympic truce is: if we manage to have peace for 16 days, perhaps we can manage to have it forever.
Det är min avsikt att riktlinjerna skall behandla det viktigaste och vara mycket kortfattade.
Thirdly, the Commission does not have enough human resources to handle and manage the administration of cooperation projects.
För det tredje saknar kommissionen mänskliga resurser för att behandla och förvalta samarbetsprojekten.
I am surprised that we cannot manage to find an alternative way to deal with the Turkey issue, particularly within the context of this harmonised list.
Jag är förvånad över att vi i samband med denna enhetliga förteckning inte lyckas behandla Turkietfrågan på annat sätt.
to manage (동의어: can)
However, this presupposes that people will manage to keep working up to the raised retirement age.
Det förutsätter dock att människor orkar arbeta fram till en höjd pensionsålder.
Now we all know what this Union stands for, even if we could not manage to read the whole Treaty.
Nu vet alla vad denna union står för, även om man inte orkar läsa hela fördraget.
As one of the last speakers, I hope that the Commissioner will nonetheless manage to listen to one more speaker.
Som en av de sista talarna, hoppas jag att kommissionsledamoten ändå orkar lyssna på en talare till.
to manage (동의어: to adjust, to arrange, to arrange for, to assort)
Det måste vi ordna.
to manage
Fortunately they can manage to drink a half-litre bottle of mineral water but aftershave or shampoo exceeding the permitted limit will meet its end in a ready container.
Lyckligtvis kan de orka dricka ur en halvlitersflaska med mineralvatten, men rakvatten eller schampo som överskrider den tillåtna mängden hamnar i en behållare för ändamålet.
to manage (동의어: to face, to take)
to manage (동의어: to work)
The Commission must therefore put pressure on the Member States to persuade them to assume responsibility for the funds that the EU allows them to manage.
Kommissionen måste därför sätta mer press på medlemsstaterna för att få dem att ta ansvar för de pengar som EU låter dem handha.
to manage (동의어: to arrange, to provide, to take care of, to attend to)
to manage (동의어: to bit, to bridle, to chasten, to check)
In other words, they are armouring the European monopolies in order to manage the rising grass-roots movement.
Med andra ord, de rustar de europeiska monopolen för att tygla den växande gräsrotsrörelsen.
to manage
to manage (동의어: to care for, to do, to handle, to take care of)
However, the European Union needs to be able to manage and integrate these migrants.
Men EU måste också kunna ta hand om och integrera dessa invandrare.
Farmers would manage the countryside and eventually be included under the regional funds.
Jordbrukarna skall ta hand om landsbygdens planering, och på sikt bli berättigade till regionalstöd.
It is unacceptable that we should leave countries situated on the borders of Europe to manage these situations on their own.
Det är oacceptabelt att vi låter länderna vid EU:s yttre gränser ensamma ta hand om dessa situationer.
to manage
The second point is that the European Union ambassador will manage Commission funds in future.
Den andra punkten är att EU-ambassadören kommer att ha hand om kommissionsmedel i framtiden.
Second is the full-time nature of the job; previous presidents had to simultaneously manage their own national governments.
Tidigare ordförande tvingades samtidigt ha hand om sina egna nationella regeringar.
to manage (동의어: to drive)

스웨덴어로 "to manage"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishHowever, the European authorities manage to be more vocal towards other regimes.
Men de europeiska myndigheterna lyckas vara mer högröstade gentemot andra regimer.
EnglishLastly, we must urgently help these countries to manage their migratory flows.
Slutligen måste vi omedelbart hjälpa dessa länder att hantera migrationsflödena.
EnglishIf Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
EnglishThis is my answer: ‘The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ”Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer.”
EnglishI believe that we can manage this globalisation not by force but with inspiration.
Jag tror att vi kan hantera globaliseringen, inte med styrka utan med inspiration.
EnglishI hope that tomorrow, we will manage to remove this section from the report.
Jag hoppas att vi i morgon kommer att kunna stryka detta avsnitt ur betänkandet.
EnglishWe need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.
Vi måste hantera euron på ett sätt som gynnar EU-medborgarna, inte spekulanterna.
EnglishWe must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Vi måste vara självkritiska och medge att vi inte lyckades anta resolutionen.
EnglishWe need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
Vi måste hantera kriserna själva och inte överföra kapaciteten till andra organ.
EnglishIf you manage to do it in a weekend, I will be the first to congratulate you.
Om ni lyckas göra det över helgen så kommer jag att vara den första att gratulera.
EnglishWe need agreement on this, otherwise it will be very difficult to manage this crisis.
Vi måste komma överens om detta, annars blir det mycket svårt att hantera krisen.
EnglishI question whether we will be able to manage with these natural criteria alone.
Jag ifrågasätter om vi kommer att kunna hantera detta med endast naturliga kriterier.
EnglishThe Commission will also manage the bilateral loans from the Member States.
Kommissionen kommer också att hantera de bilaterala lånen från medlemsstaterna.
English- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
. (EN) WTO:s millennierunda är ett tillfälle att ta tag i globaliseringsprocessen.
EnglishEurope is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
EU avslöjas nu som oförmöget att förvalta sina gränser till lands och till sjöss.
EnglishWe know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Vi vet dessa siffror är användbara för oss när vi annonserar, leder, härska och söker.
EnglishThat is the only way that we will manage to deliver aid more effectively.
Det är bara på så sätt vi kommer att kunna tillhandahålla bistånd mer effektivt.
EnglishBut I believe we will manage to agree on many points during the vote tomorrow.
Men jag tror att vi i morgondagens omröstning kommer att kunna enas på många punkter.
EnglishThe system as it stands is essential to improve and manage the water quality in Europe.
Systemet är nödvändigt för att förbättra och övervaka vattenkvaliteten i Europa.