SV orimlig
volume_up
{형용사}

1. 일반적인

orimlig (동의어: dum, absurd, löjlig, absurda)
volume_up
absurd {adj.}
Detta är en orimlig situation som inte borde få fortgå.
This is an absurd situation that must not be allowed to continue.
Denna dubbelmoral är enligt oss helt orimlig.
In our view, this double morality is totally absurd.
Jag anser därför att detta är en orimlig obalans.
I therefore consider this to be an absurd imbalance.
orimlig (동의어: häftig, våldsam, omåttlig, överdriven)
en klart angiven förteckning över de erforderliga uppgifterna, som inte får vara orimlig,
a defined list of the required data, which should not be excessive;
Att införa normer på 15 mg / m3 skulle medföra en orimlig miljökostnad och skulle inte vara lönsam.
To impose limit values of 15 mg/ m3 would involve an excessive environmental cost and would not be profitable.
Att införa normer på 15 mg/m3 skulle medföra en orimlig miljökostnad och skulle inte vara lönsam.
To impose limit values of 15 mg/m3 would involve an excessive environmental cost and would not be profitable.
orimlig (동의어: omåttlig, oerhörd)
Alla känner till den orimliga kostnaden för enhetlighet i ett Europa med valfrihet.
Everyone is well aware of the exorbitant cost in terms of consistency of an overly flexible Europe.
Detta krav skulle ha tvingat våra däcktillverkare att ersätta hela urvalet av präglingar till en orimlig kostnad.
This demand would have forced our tyre producers to replace all their ranges of moulds at an exorbitant cost.
Det är säkrast att vederlägga rapporter om orimliga ersättningar om man skall kunna sörja för öppenhet.
Reports about exorbitant remuneration can best be refuted if transparency is in place.
orimlig (동의어: fantastisk, befängd)
orimlig
orimlig (동의어: olämplig, oduglig, oskicklig)
volume_up
inept {adj.}
orimlig (동의어: löjlig, befängd, skrattretande)
Förra veckan uppstod till och med den orimliga situationen, herr Duisenberg, att någon gjorde en förfrågan om er lön som ordförande i centralbanken, och inte lyckades uppbringa denna information.
We even had the ludicrous situation last week, Mr Duisenberg, where someone enquired what your salary was as President of the Central Bank, and was unable to find out that information.
orimlig (동의어: absurd, löjlig, befängd)
Protektionism inom EU som gömmer sig bakom socialpolitik eller konsumentskydd är orimlig.
EU protectionism that hides itself behind social policy or consumer protection is preposterous.
This situation is preposterous.
Man måste inte instämma i förklaringens innehåll, men att ta ned anslaget utan att informera författarna är fel och en orimlig inskränkning av ledamöternas rättigheter.
You do not have to agree with the content of the declaration, but removing the poster without informing the authors is wrong; it is a preposterous curtailment of Members' rights.
orimlig (동의어: fantastisk, otrolig, kraftig, snabb)
volume_up
steep {adj.}
orimlig (동의어: osannolik, icke trolig)
orimlig (동의어: oskälig, oresonlig)
Jag måste säga att denna tidtabell på tio år är helt orealistisk och orimlig.
I have to say that this timescale of ten years is wholly unrealistic and unreasonable.
Den tidsgräns som föreslås i ändringsförslag 16 om artikel 3.2 a är orimlig.
The time limit proposed in Amendment No 16 on Article 3(2)(a) is unreasonable.
Jag är orolig för att en orimlig börda skall läggas på de offentliga organen.
I am concerned about placing an unreasonable burden on public bodies.
orimlig
volume_up
dippy {adj.}

2. "tokig, orimlig"

orimlig (동의어: fånigt, absurd, löjlig, befängd)

"orimlig"의 동의어 (스웨덴어):

orimlig

영어로 "orimlig"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

SwedishDet finns inget i arbetsmiljöförordningen som är en orimlig börda för näringslivet.
There is nothing in the health and safety regulations that is an undue burden on business.
SwedishVem inser inte att denna godtyckliga regel i orimlig utsträckning främjar Förenta staterna?
Who cannot see that this arbitrary rule blatantly favours the United States?
SwedishDet finns fortfarande en orimlig löneklyfta mellan män och kvinnor i flera medlemsstater.
There is still an unreasonably wide pay gap between men and women in many Member States.
SwedishDetta gav en mycket orimlig situation till följd, vilket inte är svårt att föreställa sig.
This resulted in a highly irrational situation, as one might imagine.
SwedishVi håller inte med om att Amsterdamprövningen innebär en orimlig administrativ belastning.
We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
SwedishDet är ett exempel på hur sunt förnuft, som tur är, har fått företräde framför en orimlig lagstiftning.
What it means is that the EU is to regulate water quality on our bathing beaches.
SwedishDet finns inte längre något skäl att upprätthålla denna uppdelning, för uppdelningen är orimlig.
There is no longer any reason to sustain that division, for that division is implausible.
SwedishJag förstår inte riktigt varför ni just nu säger att tillväxt- och stabilitetspakten är orimlig.
I do not really understand why you are now saying that the Stability and Growth Pact is stupid.
SwedishJag beklagar att dessa ändringsförslag antogs, eftersom denna syn på asyl är helt orimlig.
I regret that these amendments were adopted, because this perspective on asylum is out of all proportion.
SwedishProtektionism inom EU som gömmer sig bakom socialpolitik eller konsumentskydd är orimlig.
In the global economy, it is important to strengthen the European market, rather than fragment and weaken it.
SwedishVi föreslår att punkt 121, där orimlig tonvikt läggs vid EU-fiskets intressen, bör utgå.
We move that paragraph 121, which puts undue emphasis on the interests of European fisheries, should be deleted.
SwedishOrimlig åldersdiskriminering leder ofta till att erfarenhet och sakkunskap försvinner där och när den behövs som bäst.
The demographic time-bomb is ticking, as more people become unproductive too soon.
SwedishDärför kan vissa nationella delegationer se Haugs närmande till denna möjliga EU-skatt som orimlig.
Therefore, Mrs Haug's tendency towards this possible tax is too much for certain national delegations.
SwedishDärför kan vissa nationella delegationer se Haugs närmande till denna möjliga EU-skatt som orimlig.
Therefore, Mrs Haug' s tendency towards this possible tax is too much for certain national delegations.
SwedishBelastningen för de drabbade är orimlig.
The people affected cannot reasonably be expected to shoulder the burden.
SwedishOrimlig åldersdiskriminering leder ofta till att erfarenhet och sakkunskap försvinner där och när den behövs som bäst.
Nonsensical ageism removes experience and expertise often where and when it is most needed.
SwedishDen kritiken anser jag vara orimlig av flera skäl.
In practice, this refers to the execution of the EU budget.
SwedishBelastningen som orsakas av transittrafiken har i vissa delar av mitt hemland nu nått en orimlig omfattning.
In parts of the country from which I come, transit traffic has come to constitute an intolerable nuisance.
SwedishDet handlar om att rädda en oskyldig människas liv och om en fullkomligt orimlig dom.
Madam President, we are concerned here with saving the life of an innocent person and with a completely unfair judgment.
SwedishSådana åtgärder är inte en orimlig börda.
Such measures do not represent a disproportionate burden.