EN beggar
volume_up
{명사}

beggar (동의어: mendicant, moocher, tapper)
Now help me not to be a beggar anymore."
Ale nie chce być już żebrakiem, musisz mi pomóc." To było wyzwanie.
And it came to pass, that the beggar died, and that he was carried away by the angels into Abraham's bosom: and the rich man also died, and was buried.
I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
Jak mawiali politycy społeczni, żebrak ma takie samo prawo do spania pod mostem jak milioner - w tym sensie faktycznie mówimy o swobodzie zawierania umów.
beggar (동의어: panhandler, pauper)
volume_up
dziad {남.} [경멸]
beggar
volume_up
łaciarz {남.} [구어]

"beggar"의 동의어 (영어):

beggar

폴란드어로 "beggar"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

Englishto beggar belief
Englishto beggar belief
Englishto beggar description
EnglishThe neighbors therefore, and they that saw him aforetime, that he was a beggar, said, Is not this he that sat and begged?
A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
EnglishThe situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.
EnglishThe TEC - as it is called - should be able to discuss, for instance, how to avoid a beggar-thy-neighbour policy in national recovery plans.
Na przykład powinna być ona w stanie podjąć dyskusję na temat sposobu uniknięcia polityki "zubożania sąsiada” w krajowych planach uzdrowienia.
EnglishAnd they come to Jericho: and as he went out from Jericho, with his disciples and a great multitude, the son of Timaeus, Bartimaeus, a blind beggar, was sitting by the way side.
Tedy przyszli do Jerycha; a gdy on wychodził z Jerycha, i uczniowie jego i lud wielki, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział podle drogi żebrząc.